KONKURSY 

 
 
Wpływ hałasu na zdrowie człowieka


KONKURS BOŻONARODZENIOWY

Wszystkich chętnych zapraszamy do wzięcia udziału w szkolnym konkursie bożonarodzeniowym. Konkurs obejmuje dwie kategorie:
1. Szopka bożonarodzeniowa – forma przestrzenna
2. Święta Bożego Narodzenia w mojej rodzinie – praca plastyczna, technika dowolna, format pracy A4, ( praca ma przedstawiać zwyczaje świąteczne praktykowane w domu rodzinnym – np. dzielenie się opłatkiem, czytanie Pisma Świętego, wspólny śpiew kolęd ………)
W związku z istniejącą sytuacją zdjęcia wykonanych prac przesyłamy do 12 grudnia ( włącznie) do godziny 20.00 na adres > religiasp1@outlook.com
Po rozstrzygnięciu konkursu zainteresowane osoby zostaną poinformowane o czasie i sposobie odbioru dyplomów i nagród poprzez adres poczty z której zostanie wysłane zdjęcie pracy.


KONKURS FOTOGRAFICZNY

Regulamin konkursu fotograficznego ,,MOJA AKTYWNOŚĆ SPORTOWA W DOBIE PANDEMII”

Czas trwania konkursu:
Od 09.11.2020r. do .18.12 2020r. (ostateczny termin nadsyłania prac).
1. Postanowienia ogólne
Temat konkursu: ,,MOJA AKTYWNOŚĆ SPORTOWA W DOBIE PANDEMII”
Organizatorzy: UKS Sympatycy Więcbork i zespół nauczycieli wychowania fizycznego
2. Cele konkursu:
– popularyzacja sportu,
– rozwój talentów artystycznych,
– rozwijanie aktywności ruchowej,
– poznawanie różnych technik fotograficznych,
3. Uczestnicy konkursu
Młodzież z klas VI – VIII Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Więcborku
4. Warunki
– Zadaniem uczestników jest wykonanie zdjęcia dowolną techniką

– Minimalna rozdzielczość 2560×1960 lub większa (rozdzielczość w pikselach)
– Uczestnicy konkursu wykonują jedną pracę

– Do każdej pracy należy dołączyć dane autora: imię, nazwisko, klasa, imię i nazwisko opiekuna pod kierunkiem, którego została wykonana praca (np. rodzic) oraz oświadczenie (załącznik poniżej).
5. Skład komisji konkursowej
W skład jury będą wchodzić nauczyciele wychowania fizycznego  i organizatorzy konkursu
6. Kryteria oceny prac konkursowych
Prace będą oceniane w trzech kategoriach ( klasy VI-VIII)
7. Prace oceniane będą pod względem:
– zgodności z tematem,
– techniki wykonania

– oryginalności pomysłu
8. Termin dostarczenia prac:

W przypadku powrotu do stacjonarnego trybu nauczania prace należy dostarczyć do nauczycieli wychowania fizycznego do 18 grudnia 2020 r.
W przypadku nauki zdalnej zdjęcia wykonanych prac należy przesłać pocztą elektroniczną do 18 grudnia 2020 r. na adres: michal.sloma@vp.pl
9. Nagrody
Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe oraz umieszczenie prac na szkolnej wystawie.
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 5 stycznia 2021 r. O wynikach konkursu finaliści zostaną poinformowani telefonicznie oraz na stronie internetowej szkoły
Uwaga!
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie. Prace konkursowe będzie można odebrać do końca roku szkolnego, czyli do końca czerwca.
Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w konkursie !!!

 

 

Załącznik
Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora Konkursu plastycznego „Sport to zdrowie” zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celu przeprowadzenia ww. konkursu oraz dalszego wykorzystania pracy.
…………………………………………………………………………………………………
(Podpis rodzica lub opiekuna prawnego / pełnoletniego uczestnika konkursu)