Historia szkoły

 

„Zaczęło się od jedynki”

   Gimnazjum w Więcborku powołano do życia Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 2 marca 1999 roku. Siedzibą tej szkoły stał się budynek Szkoły Podstawowej nr 1, potocznie zwanej „jedynką”, która zresztą nadal w nim funkcjonowała. Tak było do roku 2001 w jednym budynku mieściły się dwie szkoły – wspomniana „jedynka” i „raczkujące” gimnazjum.

  160_07

  1 wrześni 1999 roku po raz pierwszy młodzi gimnazjaliści przekroczyli próg nowej szkoły i to właśnie oni zaczęli współtworzyć jej historię. Obowiązki dyrektora objął wówczas pan Andrzej Chatłas. Pod jego kierownictwem, w pierwszym roku istnienia gimnazjum, pozostawało 8 oddziałów klasowych.

     Rok 2002 przyniósł zmianę na stanowisku dyrektora. Andrzeja Chatłasa zastąpił Krzysztof Wrzesiński, który pełnił tę funkcję do roku 2006. Po nim obowiązki dyrektora przejęła pani Jolanta Zwiewka i pełniła je do roku 2017.

160_01

160_06

   Pierwszy rok pracy gimnazjum był bardzo trudny zarówno dla dyrektora, całego grona pedagogicznego, rodziców, jak i uczniów. Tworzono dokumentację szkoły, dobierano odpowiednie programy nauczania, podręczniki, a wszystko po to, aby zaspokoić potrzeby nowych uczniów. Niemalże od samego początku stworzono w gimnazjum szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, mając na uwadze wspomaganie uczniów, rozbudzenie i kształcenie ich zainteresowań i wiedzy oraz umiejętności. Poza bezpośrednimi korzyściami czerpanymi przez uczniów, zajęcia te zaowocowały sukcesami ważnymi dla całej szkoły. Udział w licznych konkursach przedmiotowych, w zawodach sportowych i plastycznych przyniósł wiele nagród, dyplomów, wyróżnień zarówno indywidualnych jak i zbiorowych. Taki stan rzeczy utrzymuje się nieprzerwanie do dnia dzisiejszego.

     W roku 2003 utworzono w naszej szkole Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjum Więcbork (UKS), który jest zorientowany zarówno na udział w zawodach sportowych, jak i na propagowanie zdrowego stylu życia.

uks2

Inicjatorami utworzenia UKS w naszej szkole byli nauczyciele wychowania fizycznego: pani Beata Kuczerepa, pan Tomasz Bykowski, pan Michał Słoma i pan Arkadiusz Skowron. Przewodnią ideą UKS–u jest angażowanie młodzieży do uczestnictwa w różnorodnych formach aktywności ruchowej.

2

   Rok 2003 obfitował w wiele nauczycielskich inicjatyw, które z kolei rozbudzały aktywność uczniów. Na tym gruncie powstał, między innymi, Gimnazjalny Klub Europejski „Unionauci”

 200_02

Jego członkowie zdobywali wiedzę dotyczącą historii, instytucji i organizacji Unii Europejskiej. „Unionauci” uczestniczyli w realizacji ogólnopolskiego programu „Moja szkoła w Unii Europejskiej”. Klub prowadzili: pani Wiesława Krasicka – Ćwikła, pani Ilona Sobecka – Gruszczyńska i pan Jacek Naściszewski.

     W 2003 roku z inicjatywy dyrekcji (pan Krzysztof Wrzesiński i pan Wojciech Kantak) i grona pedagogicznego (p. Jolanta Zwiewka, p. Ilona SobeckaGruszczyńska, p. Ewa Iwaszkiewicz i p. Katarzyna Gawrysiak), powołano do życia Stowarzyszenie „Razem dla Gimnazjum w Więcborku”.

15 października Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego rejestru sądowego. Statut Stowarzyszenia jasno określa jego cele i funkcje, które obejmują
między innymi: dofinansowanie biwaków, wyjazdów do „Zielonych szkół” organizowanie wypoczynku letniego dla uczniów, promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży poprzez organizację

200_04

zajęć profilaktycznych, organizowanie warsztatów, konferencji oraz szkoleń dla rodziców pod nazwą „ABC pedagogiki dla rodziców”, oraz wzbogacanie bazy dydaktycznej szkoły.

     Na przestrzeni minionych lat budynek szkolny przechodził modernizacje i remonty, które w widoczny sposób zmieniły wizerunek szkoły. Nowoczesna pracownia multimedialna, Centrum Informacji Multimedialnej (CIM) tablica interaktywna i inne nowoczesne środki dydaktyczne otwierają możliwości edukacyjne, zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów. Największym przedsięwzięciem było urządzenie wielofunkcyjnego boiska sportowego o sztucznej nawierzchni. Środki finansowe pozyskano w większości z dotacji unijnych. Część kosztów pokryto z budżetu gminy. Z boiska korzystają uczniowie naszej szkoły,jak i innych placówek oświatowych, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

    Wielką rolę w kształtowaniu swoistej kultury więcborskich gimnazjalistów odgrywa Samorząd Uczniowski, którego opiekunami w kolejności byli: Pani Katarzyna Gawrysiak, pan Dariusz Stypa, Pani Wiesława Krasicka–Ćwikła, pan Marek Wilczyński, pani Magdalena Januszewska, pan Michał Słoma, pan Michał Starzecki. Obecnie opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest Pani Wiesława Krasicka–Ćwikła


  Począwszy od momentu uruchomienia naszego gimnazjum, rok po roku, rzetelnie i systematycznie budujemy szkolną rzeczywistość przystającą do wymogów czasu, wszelkich transformacji, przy czym, nigdy nie tracimy z pola widzenia ucznia. Zdając sobie sprawę, że budowanie tożsamości szkoły, wzmacnianie identyfikacji i więzi uczniów ze szkołą są nie do przecenienia, podjęto decyzję o nadaniu jej imienia, jako wyrazu owej tożsamości.
Od dnia 10-12-2009r. gimnazjum nosi imię Polskich Noblistów.

  W roku szkolnym 2011/2012 z inicjatywy dyrekcji szkoły i nauczycieli wychowania fizycznego przystąpiliśmy do tworzenia wszystkich dokumentów

 

oraz uzyskania pozwoleń na organizację klasy sportowej. Pod koniec roku szkolnego odbył się pierwszy nabór do klasy sportowej o profilu piłki nożnej a od września 2012r. prowadzone są w tej klasie dodatkowe zajęcia sportowe. Natomiast w roku szkolnym 2012/2013 powstał drugi profil sportowy – piłka koszykowa dla grupy dziewcząt.

logo_kl_sport_naglowek

HYMN SZKOŁY

Wciąż nowych chcemy szukać gwiazd

1. Wciąż nowych chcemy szukać gwiazd
Ufni, że wiedza to potęga
I choć niewiele mamy lat
Wzrokiem sięgamy, gdzie nikt nie sięga
Kto pytał, „dokąd idziesz, Panie”?
By wiara w Polskę nie przeminęła
Kto oddał życie odkrywaniu
By żyła ta, co nie zginęła?
Ref. Polskich Noblistów imię mamy
Odkrywców, mędrców, literatów
W Więcborku pięknie was witamy
Aby być wdzięcznym właśnie za to.
2. Wciąż nowych chcemy szukać gwiazd,
Wszystkie już mury zburzyliśmy
O taki chcemy walczyć świat,
O jaką Polskę walczyliśmy
Kto pisał pieśń o końcu świata
Wierząc, że nigdy się nie stanie?
Kto solidarnie wszystkich zbratał
Dając nam wiarę w jej powstanie?
Ref. Polskich Noblistów imię mamy
Odkrywców, mędrców, literatów
W Więcborku pięknie was witamy
Aby być wdzięcznym właśnie za to.

 


słowa: Sławomir Jerzy Sobecki
muzyka: Arkadiusz Adamiak