Frekwencja

FREKWENCJA W ROKU SZKOLNYM
2018/2019


LISTA OSÓB Z 100% FREKWENCJĄ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
IX X XI XII II III IV V


REGULAMIN!!!

Regulamin korzystania z certyfikatu za 100% frekwencję:

1. Uczniowie ze 100% frekwencją w danym miesiącu zostają nagrodzeni
certyfikatem.

2. Jakiekolwiek spóźnienia wykluczają możliwość uzyskania certyfikatu.

3. Nieobecność ucznia z przyczyn szkolnych jest traktowana jak obecność na
zajęciach.

4. Certyfikat upoważnia ucznia do wybrania sobie jednego dnia, w którym
obowiązuje zwolnienie z odpowiedzi ustnych i niezapowiedzianych kartkówek.

5. Certyfikat nie dotyczy pisemnych zadań domowych.

6. Uczeń zgłasza nauczycielowi zamiar skorzystania z certyfikatu na początku
lekcji, tj. od razu po wejściu do klasy.

7. Certyfikat jest ważny przez okres dwóch miesięcy od zamieszczonej na nim przez
nauczyciela zajmującego się wydawaniem certyfikatów daty.

8. Wpisane na certyfikacie daty nie mogą być poprawiane. Certyfikat z
jakimikolwiek poprawkami jest nieważny.

9. Certyfikat uzyskać można za 100% obecność we wrześniu, w październiku,
listopadzie i grudniu oraz lutym, marcu, kwietniu i maju.

10. Odbiór certyfikatów – u p. Małgorzaty Młodzik – Szalkowskiej.PAMIĘTAJ !!!

Na ocenę z zachowania również wpływa liczba opuszczonych i
nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych:

od 1 do 9 godzin lekcyjnych
uczeń otrzymuje ocenę nie wyższą niż bardzo dobra,

od 10 do 18 godzin lekcyjnych
uczeń otrzymuje ocenę nie wyższą niż dobra,

od 19-28 godzin lekcyjnych
uczeń otrzymuje ocenę nie wyższą niż poprawna,

od 29-38 godzin lekcyjnych
uczeń otrzymuje ocenę nie wyższą niż nieodpowiednia,

powyżej 38 godz.
uczeń otrzymuje ocenę naganną,
– nieobecności w świetlicy szkolnej traktowane są jak nieobecności
  na zajęciach dydaktycznych;

– nieuzasadnione spóźnienia na lekcje będą przy ustalaniu oceny
  zachowania traktowane w myśl zasady: 4 spóźnienia = 1 godzina
  nieusprawiedliwionej nieobecności