2020-11-02 KONKURS PLASTYCZNY

KONKURS PLASTYCZNY

 

Regulamin konkursu plastycznego ,,Ruch to zdrowie”

Czas trwania konkursu:
Od 02.11.2020r. do .18.12 2020r. (ostateczny termin nadsyłania prac).
1. Postanowienia ogólne
Temat konkursu: „Ruch to zdrowie”
Organizatorzy: UKS Sympatycy Więcbork i zespół nauczycieli wychowania fizycznego
2. Cele konkursu:
– popularyzacja sportu jako źródła zdrowia,
– rozwój talentów artystycznych wśród dzieci,
– rozwijanie zainteresowań wiedzą na temat różnych dyscyplin sportowych,
– poznawanie różnych technik plastycznych,
– kształcenie wyobraźni twórczej wśród dzieci w młodszym wieku szkolnym,
– podnoszenie dziecięcej świadomości na temat znaczenia sportu i zdrowia w życiu człowieka,
– konfrontacja dziecięcych prac plastycznych w zakresie przedstawianego tematu
3. Uczestnicy konkursu
Dzieci w wieku szkolnym z klas I – IV Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Więcborku
4. Warunki
– Zadaniem uczestników jest zilustrowanie dowolną techniką plastyczną podanego tematu.
– Uczestnicy konkursu wykonują jedną pracę w formacie A3, wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, wycinanie, grafika, collage itp.).

– Do każdej pracy należy dołączyć kartkę z czytelnie napisanymi danymi autora: imię, nazwisko, wiek , imię i nazwisko opiekuna pod kierunkiem, którego została wykonana praca (rodzic lub nauczyciel) oraz oświadczenie (załącznik poniżej).
5. Skład komisji konkursowej
W skład jury będą wchodzić nauczyciele plastycy i wychowawcy klas I – IV  i organizatorzy konkursu
6. Kryteria oceny prac konkursowych
Prace będą oceniane w czterech kategoriach ( klasy I – IV)
7. Prace oceniane będą pod względem:
– zgodności z tematem,
– różnorodności stosowanych technik plastycznych,
– walorów artystycznych i estetycznych,
– zgodności z warunkami regulaminu (rozmiar i forma pracy),
– oryginalności pomysłu
8. Termin dostarczenia prac:

W przypadku powrotu do stacjonarnego trybu nauczania prace należy dostarczyć do nauczycieli wychowania fizycznego do 18 grudnia 2020 r.
W przypadku nauki zdalnej zdjęcia wykonanych prac należy przesłać pocztą elektroniczną do 18 grudnia 2020 r. na adres: tombyk@wp.pl
9. Nagrody
Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe oraz umieszczenie prac na szkolnej wystawie.
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 5 stycznia 2021 r. O wynikach konkursu finaliści zostaną poinformowani telefonicznie oraz na stronie internetowej szkoły
Uwaga!
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie. Prace konkursowe będzie można odebrać do końca roku szkolnego, czyli do końca czerwca.
Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w konkursie!

 

Załącznik
Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora Konkursu plastycznego „Sport to zdrowie” zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celu przeprowadzenia ww. konkursu oraz dalszego wykorzystania pracy.
…………………………………………………………………………………………………
(Podpis rodzica lub opiekuna prawnego / pełnoletniego uczestnika konkursu)