Historia szkoły

 

„Zaczęło się od jedynki”

   Gimnazjum w Więcborku powołano do życia Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 2 marca 1999 roku. Siedzibą tej szkoły stał się budynek Szkoły Podstawowej nr 1, potocznie zwanej „jedynką”, która zresztą nadal w nim funkcjonowała. Tak było do roku 2001 w jednym budynku mieściły się dwie szkoły – wspomniana „jedynka” i „raczkujące” gimnazjum.

  160_07

  1 wrześni 1999 roku po raz pierwszy młodzi gimnazjaliści przekroczyli próg nowej szkoły i to właśnie oni zaczęli współtworzyć jej historię. Obowiązki dyrektora objął wówczas pan Andrzej Chatłas. Pod jego kierownictwem, w pierwszym roku istnienia gimnazjum, pozostawało 8 oddziałów klasowych.

     Rok 2002 przyniósł zmianę na stanowisku dyrektora. Andrzeja Chatłasa zastąpił Krzysztof Wrzesiński, który pełnił tę funkcję do roku 2006. Po nim obowiązki dyrektora przejęła pani Jolanta Zwiewka i pełniła je do roku 2017.

160_01

160_06

   Pierwszy rok pracy gimnazjum był bardzo trudny zarówno dla dyrektora, całego grona pedagogicznego, rodziców, jak i uczniów. Tworzono dokumentację szkoły, dobierano odpowiednie programy nauczania, podręczniki, a wszystko po to, aby zaspokoić potrzeby nowych uczniów. Niemalże od samego początku stworzono w gimnazjum szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, mając na uwadze wspomaganie uczniów, rozbudzenie i kształcenie ich zainteresowań i wiedzy oraz umiejętności. Poza bezpośrednimi korzyściami czerpanymi przez uczniów, zajęcia te zaowocowały sukcesami ważnymi dla całej szkoły. Udział w licznych konkursach przedmiotowych, w zawodach sportowych i plastycznych przyniósł wiele nagród, dyplomów, wyróżnień zarówno indywidualnych jak i zbiorowych. Taki stan rzeczy utrzymuje się nieprzerwanie do dnia dzisiejszego.

     W roku 2003 utworzono w naszej szkole Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjum Więcbork (UKS), który jest zorientowany zarówno na udział w zawodach sportowych, jak i na propagowanie zdrowego stylu życia.

uks2

Inicjatorami utworzenia UKS w naszej szkole byli nauczyciele wychowania fizycznego: pani Beata Kuczerepa, pan Tomasz Bykowski, pan Michał Słoma i pan Arkadiusz Skowron. Przewodnią ideą UKS–u jest angażowanie młodzieży do uczestnictwa w różnorodnych formach aktywności ruchowej.

2

   Rok 2003 obfitował w wiele nauczycielskich inicjatyw, które z kolei rozbudzały aktywność uczniów. Na tym gruncie powstał, między innymi, Gimnazjalny Klub Europejski „Unionauci”

 200_02

Jego członkowie zdobywali wiedzę dotyczącą historii, instytucji i organizacji Unii Europejskiej. „Unionauci” uczestniczyli w realizacji ogólnopolskiego programu „Moja szkoła w Unii Europejskiej”. Klub prowadzili: pani Wiesława Krasicka – Ćwikła, pani Ilona Sobecka – Gruszczyńska i pan Jacek Naściszewski.

     W 2003 roku z inicjatywy dyrekcji (pan Krzysztof Wrzesiński i pan Wojciech Kantak) i grona pedagogicznego (p. Jolanta Zwiewka, p. Ilona SobeckaGruszczyńska, p. Ewa Iwaszkiewicz i p. Katarzyna Gawrysiak), powołano do życia Stowarzyszenie „Razem dla Gimnazjum w Więcborku”.

15 października Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego rejestru sądowego. Statut Stowarzyszenia jasno określa jego cele i funkcje, które obejmują
między innymi: dofinansowanie biwaków, wyjazdów do „Zielonych szkół” organizowanie wypoczynku letniego dla uczniów, promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży poprzez organizację

200_04

zajęć profilaktycznych, organizowanie warsztatów, konferencji oraz szkoleń dla rodziców pod nazwą „ABC pedagogiki dla rodziców”, oraz wzbogacanie bazy dydaktycznej szkoły.

     Na przestrzeni minionych lat budynek szkolny przechodził modernizacje i remonty, które w widoczny sposób zmieniły wizerunek szkoły. Nowoczesna pracownia multimedialna, Centrum Informacji Multimedialnej (CIM) tablica interaktywna i inne nowoczesne środki dydaktyczne otwierają możliwości edukacyjne, zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów. Największym przedsięwzięciem było urządzenie wielofunkcyjnego boiska sportowego o sztucznej nawierzchni. Środki finansowe pozyskano w większości z dotacji unijnych. Część kosztów pokryto z budżetu gminy. Z boiska korzystają uczniowie naszej szkoły,jak i innych placówek oświatowych, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

    Wielką rolę w kształtowaniu swoistej kultury więcborskich gimnazjalistów odgrywa Samorząd Uczniowski, którego opiekunami w kolejności byli: Pani Katarzyna Gawrysiak, pan Dariusz Stypa, Pani Wiesława Krasicka–Ćwikła, pan Marek Wilczyński, pani Magdalena Januszewska, pan Michał Słoma, pan Michał Starzecki. Obecnie opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest Pani Wiesława Krasicka–Ćwikła

logo_SU  Począwszy od momentu uruchomienia naszego gimnazjum, rok po roku, rzetelnie i systematycznie budujemy szkolną rzeczywistość przystającą do wymogów czasu, wszelkich transformacji, przy czym, nigdy nie tracimy z pola widzenia ucznia. Zdając sobie sprawę, że budowanie tożsamości szkoły, wzmacnianie identyfikacji i więzi uczniów ze szkołą są nie do przecenienia, podjęto decyzję o nadaniu jej imienia, jako wyrazu owej tożsamości.
Od dnia 10-12-2009r. gimnazjum nosi imię Polskich Noblistów.
tablica490gif  W roku szkolnym 2011/2012 z inicjatywy dyrekcji szkoły i nauczycieli wychowania fizycznego przystąpiliśmy do tworzenia wszystkich dokumentów

oraz uzyskania pozwoleń na organizację klasy sportowej. Pod koniec roku szkolnego odbył się pierwszy nabór do klasy sportowej o profilu piłki nożnej a od września 2012r. prowadzone są w tej klasie dodatkowe zajęcia sportowe. Natomiast w roku szkolnym 2012/2013 powstał drugi profil sportowy – piłka koszykowa dla grupy dziewcząt.

logo_kl_sport_naglowek

HYMN SZKOŁY

Wciąż nowych chcemy szukać gwiazd

1. Wciąż nowych chcemy szukać gwiazd
Ufni, że wiedza to potęga
I choć niewiele mamy lat
Wzrokiem sięgamy, gdzie nikt nie sięga
Kto pytał, „dokąd idziesz, Panie”?
By wiara w Polskę nie przeminęła
Kto oddał życie odkrywaniu
By żyła ta, co nie zginęła?
Ref. Polskich Noblistów imię mamy
Odkrywców, mędrców, literatów
W Więcborku pięknie was witamy
Aby być wdzięcznym właśnie za to.
2. Wciąż nowych chcemy szukać gwiazd,
Wszystkie już mury zburzyliśmy
O taki chcemy walczyć świat,
O jaką Polskę walczyliśmy
Kto pisał pieśń o końcu świata
Wierząc, że nigdy się nie stanie?
Kto solidarnie wszystkich zbratał
Dając nam wiarę w jej powstanie?
Ref. Polskich Noblistów imię mamy
Odkrywców, mędrców, literatów
W Więcborku pięknie was witamy
Aby być wdzięcznym właśnie za to.

 


słowa: Sławomir Jerzy Sobecki
muzyka: Arkadiusz Adamiak


logo